The Atypical Family

The Atypical Family

UPDATE: 10/06/2024

EPISODE: 12

CATEGORY: Mystery

ON AIR: 2024

UPLOAD BY: SAIONJI

The Atypical Family ครอบครัวเหนือธรรมชาติ เป็นเรื่องราวของสมาชิกครอบครัวผู้มีพลังเหนือธรรมชาติเริ่มสูญเสียพลังพิเศษจากปัญหาในชีวิตประจำวันที่บั่นทอน จนกระทั่งหญิงปริศนาเข้ามาพลิกสถานการณ์