D.P. Season 2

D.P. Season 2

UPDATE: 02/08/2023

EPISODE: 6

CATEGORY: Comedy

ON AIR: 2023

UPLOAD BY: Ari

D.P. Season 2 หน่วยล่าทหารหนีทัพ 2 กล่าวถึง อันจุนโฮ และ ฮันโฮยอล เจ้าหน้าที่หน่วยล่าทหารหนีทัพ (Deserter Pursuit) ซึ่งได้เผชิญกับความจริงที่พวกเขาไม่ล่วงรู้มาก่อนจนได้มาตามล่าเหล่าทหารหนีทัพซึ่งมีเรื่องราวเบื้องหลังที่หลากหลาย