Unsung Cinderella

Unsung Cinderella

UPDATE: 10/08/2020

EPISODE: 10

CATEGORY: Medical Comedy

ON AIR: Ntv 2020

UPLOAD BY: Xix

อาโออิ มิโดริ ทำอาชีพเภสัชกรในโรงพยาบาลมา 8 ปี เธอมีแนวคิดว่า "ยาจะเป็นตัวเชื่อมโยงชีวิตความเป็นอยู่ของคนไข้หลังจากนี้ ดังนั้นเธอจำเป็นต้องรู้จักคนไข้เหล่านั้นให้ดี สำหรับเภสัชกรสิ่งนี้สำคัญกว่าสิ่งอื่นใด" เธอต้องการช่วยเหลือคนป่วยมากมายแม้จะตัวคนเดียว แต่การที่เธอจะต้องรู้จักคนไข้ให้ลึกซึ้ง ต้องใช้เวลานาน เภสัชกรคนอื่นๆจึงดุเธอว่าควรทำงานให้มีประสิทธิภาพกว่านี้ ดังนั้นเธอที่มักเกล้าผมมวยอันมีเสน่ห์ จะต้องเผชิญกับผู้ป่วยแต่ละรายด้วยความจริงใจ
  • Satomi_Ishihara

    Satomi_Ishihara

  • Kei_Tanaka

    Kei_Tanaka