Naotora: The Lady Warlord

Naotora: The Lady Warlord

UPDATE: 20/05/2020

EPISODE: 50

CATEGORY: History

ON AIR: NHK2019

UPLOAD BY: Xix

ในยุค Sengoku ตระกูล Ii ปกครองในภูมิภาค Totomi เนื่องจากมีการทำสงครามที่ผ่านมาจำนวนมาก ทำให้ตระกูล ไม่มีทายาทชายผู้สืบทอด อีกต่อไปที่เหลือให้เป็นเจ้านาย Naotora Ii (Kou Shibasaki) ซึ่งเป็นลูกสาวคนเดียวของลอร์ดตอนนี้จึงต้องขึ้นมาเป็นเจ้านาย เธอต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบาก ความรักคงที่จากคู่หมั้นของเธอซึ่งเธอเริ่มมีส่วนร่วมในช่วงวัยหนุ่มสาวช่วยให้เธอเดินหน้าต่อไป