Death Office

Death Office

UPDATE: 17/01/2020

EPISODE: 10

CATEGORY: Mystery

ON AIR: FujiTv 2019

UPLOAD BY: Blind

เป็นการเล่าเรื่องของผู้คนที่เสียชีวิต ที่เดินทางไปยังศาลากลางของคนตาย (Shiyakusho) และเรื่องราวชีวิตของพวกเขาก็ทำให้หวนกลับมาคิดว่า ช่วงชีวิตของตัวเองนั้นมันมีความหมายอย่างไรบ้าง
  • Masahiro_Matsuoka

    Masahiro_Matsuoka

  • Sho_Kiyohara

    Sho_Kiyohara

  • Yuina_Kuroshima

    Yuina_Kuroshima