Butler Saionji Season 2

Butler Saionji Season 2

UPDATE: 16/10/2019

EPISODE: 8

CATEGORY: Mystery

ON AIR: Tv Tokyo 2019

UPLOAD BY: SAIONJI

SHITSUJI SAIONJI NO MEISUIRI Season 2 2019 เรื่องย่อ ไซอนจิ ฮาจิเมะ พ่อบ้านประจำตระกูลอิจูอิน ผู้คอยรับใช้คุณผู้หญิงอิจูอิน ยูริโกะ ผู้ซึ่งเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมเสียทุกครั้งไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ด้วยความสงสัยและเห็นอกเห็นใจของคุณผู้หญิง ทำให้เธอคอยขอร้องให้ไซอนจิไขปริศนา...