Circle

Circle

UPDATE: 09/02/2018

EPISODE: 12

CATEGORY: sci fi

ON AIR: TVN 2017

UPLOAD BY: 2037

เรื่องราวเกิดขึ้นในปัจจุบัน ปี 2017 และ ในอนาคต ปี 2037 เมื่อเอเลี่ยนมาเยือนโลก เอเลี่ยนเชื่อว่ามวลมนุษยชาติในอนาคตจะขึ้นอยู่กับการควบคุมความรู้สึกของมนุษย์ ในขณะเดียวกัน มนุษย์ก็ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆจากเอเลี่ยน และหวังจะใช้ประโยชน์จากมันเช่นกัน
 • Yeo_Jin-Goo

  Yeo_Jin-Goo

 • Kong_Seung-Yeon

  Kong_Seung-Yeon

 • Kim_Kang-Woo

  Kim_Kang-Woo

 • Lee_Gi-Kwang

  Lee_Gi-Kwang