Chicago Typewriter

Chicago Typewriter

UPDATE: 03/05/2018

EPISODE: 16

CATEGORY: Mystery

ON AIR: TVN 2017

UPLOAD BY: Eun Chae

นักเขียนที่อาศัยอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษที่ 1930 จะกลับกลายเป็นนักเขียนที่ขายดีที่สุดที่ตกอยู่ในภาวะตกต่ำ,ดังนั้นเขาจึงเป็นนักเขียนที่ลึกลับ
  • Yoo_Ah-In

    Yoo_Ah-In

  • Lim_Soo-Jung

    Lim_Soo-Jung

  • Ko_Gyung-Pyo

    Ko_Gyung-Pyo